ใบสมัครขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation Voucher


ชื่อผู้ดำเนินการขอรับทุนสนับสนุน


ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร


รายละเอียดธุรกิจ


เอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ (ผู้ที่เซ็นรับรองสำเนาจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามครบตามเงื่อนไขในหนังสือรับรอง ทั้งจำนวนผู้เซ็นและตราประทับ (ถ้ามี))

*​* หากต้องการคาดลายน้ำ/เขียนคร่อมเอกสาร ให้เขียนว่า "ใช้สำหรับยื่นขอรับทุนสนับสนุน​โครงการ depa mini​transformation​ voucher​ เท่านั้น"