Voucher คงเหลือปี 2564

Voucher2 สิทธิ์เต็มชั่วคราว(อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเอกสาร)

ทั้งหมด

1000

จองแล้ว

1000

คงเหลือ

0

*สิทธิ์ในการจองมีอายุ 14 วันนับจากวันที่อนุมัติสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้บริการ Digital Provider ภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์และจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่

รายละเอียดโครงการ

โครงการสนับสนุน SMEs ในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยรับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs  ทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้
1. ธุรกิจการค้าและบริการ
2. ธุรกิจ E-commerce
3. ธุรกิจท่องเที่ยว
4. ธุรกิจร้านอาหาร

ยกเว้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร

ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ไปในปีที่ผ่านมา สามารถรับสิทธิ์ได้อีก แต่ต้องไม่ใช่สินค้าและบริการแบบเดิม

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ Depa Mini Transformation Voucher – TPA

ประเภทค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน

ค่าเช่าระบบ Software

ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน

ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

หมายเหตุ : การใช้บริการ Digital Provider จะต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด และในกรณี SMEs เคยขอรับทุนปี 62 ห้ามขอเบิกการซื้อเทคโนโลยีซ้ำในกลุ่มเดิม

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 1

สมัครสมาชิก Depa Member

SMEs ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ Depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

ขั้นที่ 2

สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 3

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 4

อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและใบสมัคร

ขั้นที่ 5

ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขั้นที่ 6

อนุมัติค่าสนับสนุน

ทาง depa จะทำการตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดของ SMEs ที่ทำเรื่องเบิกค่าสนับสนุน เมื่อผ่านแล้วจะทำการอนุมัติให้ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 20 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 20 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 1

สมัครสมาชิก Depa Member

SMEs ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ Depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th/ เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

ขั้นที่ 2

สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 3

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 4

อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและใบสมัคร

ขั้นที่ 5

ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขั้นที่ 6

อนุมัติค่าสนับสนุน

ทาง depa จะทำการตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดของ SMEs ที่ทำเรื่องเบิกค่าสนับสนุน เมื่อผ่านแล้วจะทำการอนุมัติให้ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 20 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 20 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 1

สมัครสมาชิก Depa Member

SMEs ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ Depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

ขั้นที่ 2

สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 3

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 4

อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและใบสมัคร

ขั้นที่ 5

ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขั้นที่ 6

อนุมัติค่าสนับสนุน

ทาง depa จะทำการตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดของ SMEs ที่ทำเรื่องเบิกค่าสนับสนุน เมื่อผ่านแล้วจะทำการอนุมัติให้ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 20 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 20 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

จุดประสงค์ของโครงการ

  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ
  • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ e-commerce เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • สนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น Digital Provider

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงก่อให้เกิดข้อมูลธุรกิจในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operation Backbone) เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS หรือตามที่ depa พิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอค่าสนับสนุน

  • เป็นสมาชิกของ depa (depa member) สมัครที่ http://member.depa.or.th
  • เป็น SME ใน กิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์

   การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัดตามหน้าเว็บไซต์หมดแล้วหมดเลย
   สามารถยื่นขอจองสิทธิ์เข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

รายชื่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Provider) 2564

รายชื่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี (Digital Provider) ใหม่ของปี 2564 จะมีอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์

รายชื่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Provider)