Voucher คงเหลือ

Voucher สิทธิ์เต็มชั่วคราว(อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเอกสาร)

ทั้งหมด

300

จองแล้ว

300

คงเหลือ

0

*สิทธิ์ในการจองมีอายุ 14 วันนับจากวันที่อนุมัติสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้บริการ Digital Provider ภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์และจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่

รายละเอียดโครงการ

โครงการสนับสนุน SMEs ในรูปแบบเงินให้เปล่า สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider กับ depa โดยวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยรับผิดชอบการดำเนินการมอบทุนสนับสนุนให้ SMEs ในจังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี จำนวน 21 จังหวัด ซึ่งธุรกิจที่สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ มีดังนี้
1. ธุรกิจการค้าและบริการ
2. ธุรกิจ E-commerce
3. ธุรกิจท่องเที่ยว

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ ชุมชนคนทำธุรกิจ

ประเภทค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน

ค่าเช่าระบบ Software

ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน

ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

หมายเหตุ : การใช้บริการ Digital Provider จะต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด และในกรณี SMEs เคยขอรับทุนปี 62 ห้ามขอเบิกการซื้อเทคโนโลยีซ้ำในกลุ่มเดิม

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 1

สมัครสมาชิก Depa Member

SMEs ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ Depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th/ เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

ขั้นที่ 2

สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 3

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 4

อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและ ใบสมัคร

ขั้นที่ 5

ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขั้นที่ 6

อนุมัติค่าสนับสนุน

ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 25 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 25 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 1

สมัครสมาชิก Depa Member

SMEs ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ Depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th/ เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

ขั้นที่ 2

สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 3

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 4

อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและ ใบสมัคร

ขั้นที่ 5

ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขั้นที่ 6

อนุมัติค่าสนับสนุน

ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 25 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 25 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 1

สมัครสมาชิก Depa Member

SMEs ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับ Depa โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ https://member.depa.or.th/ เพื่อนำเลข member มาใช้ในการสมัครขอรับทุนสนับสนุน (ประเภทที่ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทของ นิติบุคคล/company ที่ชื่อตรงกับชื่อกิจการที่ขอรับทุนสนับสนุน)

ขั้นที่ 2

สมัครเพื่อรับค่าสนับสนุน

SMEs จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ หนังสือรับรอง เพื่อแสดงว่ามีตัวตนและถูกต้องตามคุณสมบัติ และเลือกประเภทเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 3

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล

ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลที่ SMEs ได้กรอกเข้ามาเพื่อรับค่าสนับสนุน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็จะอนุมัติสิทธิ์ให้สามารถรับค่าสนับสนุนได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะปฏิเสธการให้สิทธิ์ขอรับค่าสนับสนุน

ขั้นที่ 4

อัปโหลดเอกสารการใช้บริการ

ให้ SMEs ทำการอัปโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินของ Provider และรูปภาพประกอบการใช้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเบิกค่าสนับสนุนและ ใบสมัคร

ขั้นที่ 5

ทีมงานตรวจสอบไฟล์เอกสาร

ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกค่าสนับสนุนผ่านทางระบบเรียบร้อย และอนุมัติค่าสนับสนุนให้กับ SMEs แต่ถ้าเอกสารไม่ครบจะทำการติดต่อกลับไปยัง SMEs เพื่ออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะทำการแจ้งให้ SMEs ทำการส่งเอกสารตัวจริงมายังสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขั้นที่ 6

อนุมัติค่าสนับสนุน

ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะทำการชำระค่าสนับสนุนให้กับ SMEs ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารฉบับจริงภายในวันที่ 25 แต่ถ้าได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 25 จะได้รับค่าสนับสนุนใน 2 รอบการโอนถัดไป

จุดประสงค์ของโครงการ

  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ
  • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ e-commerce เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจ
  • สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • สนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็น Digital Provider

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงก่อให้เกิดข้อมูลธุรกิจในการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operation Backbone) เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS หรือตามที่ depa พิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอค่าสนับสนุน

  • เป็นสมาชิกของ depa (depa member) สมัครที่ http://member.depa.or.th
  • เป็น SME ใน กิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
  • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์กับกระทรวงพาณิชย์

   การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัดตามหน้าเว็บไซต์หมดแล้วหมดเลย
   สามารถยื่นขอจองสิทธิ์เข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง ก.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

รายชื่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Provider)

จำนวนเงินในการสนับสนุนของผู้ประกอบการแต่ละประเภท

*หลักการพิจาณาเงินสนับสนุน โดยสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาทจากยอดเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จากใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย Digital Provider จะเป็นยอดจำนวนเงินสุทธิสูงสุดที่ได้รับการสนับสนุน  (สามารถซื้อสินค้า/บริการ เกินกว่ายอดดังกล่าวได้แต่จะได้รับสนับสนุนจำกัด) ซึ่งจะแสดงตามตัวอย่างดังนี้

FAQ

SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสำรองค่าใช้จ่ายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการไปก่อน จากนั้นจึงนำส่งหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง

สามารถทำได้ แต่จำนวนเงินค่าสนับสนุนที่รวมกันจะต้องไม่เกิน 10,000 บาท กรณีที่ SMEs มีการจดทะเบียน VAT และ 9,345.79 บาท กรณีที่ SMEs ไม่มีการจดทะเบียน VAT

ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารขั้นที่ 1 (ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์) ประมาณ 1 สัปดาห์ และใช้เวลาทั้งหมดรวมถึงขั้นที่ 2 ประมาณ 1 เดือน เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะมีการชำระค่าสนับสนุนให้ภายในสัปดาห์แรกของต้นเดือน โดยจะทำการชำระเดือนละ 1 รอบ ทุกเดือนจนกว่าสิทธิ์การขอค่าสนับสนุนจะครบตามจำนวน

บนหน้าเว็บไซต์จะมีการแสดงจำนวนสิทธิ์คงเหลือโดยสามารถเข้าที่ลิงก์นี้ได้ ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ค่าสนับสนุนคงเหลือ

ขึ้นอยู่กับว่ากรณีที่ถูกปฏิเสธนั้นตรงกับข้อใด้

  1. คุณสมบัติไม่ตรง จะไม่สามารถทำการขอค่าสนับสนุนได้ ถึงแม้ว่าจะทำการขอสิทธิ์ใหม่อีกครั้งก็จะถูกปฏิเสธเช่นเดิม
  2. ข้อมูลหรือเอกสารที่กรอกเข้ามาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้ขอค่าสนับสนุนสามารถทำเรื่องยื่นเข้ามายังระบบเพื่อขอรับสิทธิ์ใหม่ได้

สามารถรับสิทธิ์ได้อีก แต่ต้องไม่ใช่สินค้าและบริการแบบเดิม เช่น ปีที่แล้วรับสิทธิ POS ปีนี้จะรับสิทธิ POS อีกไม่ได้

ต้องใช้บริการตามรายการของ Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ Depa ไว้เท่านั้นซึ่งรายการของ Digital Provider สามารถดูได้ที่ หน้าเว็บไซต์ โดยจะมีการอัปเดต Digital Provider รายใหม่ทุกเดือน

สามารถใช้บริการได้เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนบริการไว้กับทาง Depa เท่านั้นซึ่งดูได้จากรายการบน หน้าเว็บไซต์ นอกเหนือจากนี้จะไม่สามารนำมาเบิกค่าสนับสนุนได้

ไปที่เว็บไซต์ https://member.depa.or.th แล้วทำการเข้าสู่ระบบ และคลิกที่ชื่อบริษัท เลือกข้อมูลส่วนบุคคล จะมีข้อมูลรหัสสมาชิกแสดงขึ้นมา

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สำหรับรับเงินสนับสนุนโครงการ depa Mini Transformation Voucher  SME ที่ขอรับค่าสนับสนุนจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนาม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เลขที่ 70/8 หมู่ที่ 1 ตำบาลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000353421 โดยให้ออกเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และต้องเป็นวันที่หลังจากใบเสร็จที่ออกจาก Digital Provider

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Mini Transformation Voucher – Thai Programmer Association